Ohal Kapsamında Kapatılan Kurum Ve Kuruluşlardan Alacakları Olanların Alacaklarını Tahsili

Ohal Kapsamında Kapatılan Kurum Ve Kuruluşlardan Alacakları Olanların Alacaklarını Tahsili

Ohal Kapsamında Kapatılan Kurum Ve Kuruluşlardan Alacakları Olanların Alacaklarını Tahsili

Anayasanın 120. maddesi ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 3. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca Türkiye genelinde 21.7.2016 Perşembe günü saat 01:00’den itibaren 90 gün süre ile olağanüstü hal ilan edilmiş, 1116 sayılı Ülke Genelinde Olağanüstü Hal İlanına Dair Karar Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca onaylanarak 22.7.2016 tarihli ve 29778 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

23.7.2016 tarihli ve 29779 sayılı (2. mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname’nin (KHK) 2. maddesi ile milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen

· 35 özel sağlık kurum ve kuruluşu,

· 934 özel öğretim kurum ve kuruluşu,

· 109 özel öğrenci yurdu ve pansiyonu,

· 104 vakıf,

· 1125 dernek ile bunların iktisadi işletmeleri,

· 15 vakıf yükseköğretim kurumu,

· 29 sendika, federasyon ve konfederasyonlar

olmak üzere toplam 2351 kurum ve kuruluş kapatılmıştır.

· 27.7.2016 tarihli ve 29783 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 668 sayılı KHK’nın 2.  maddesiyle de;

· 42 özel radyo ve televizyon kuruluşları ile

· 89 gazete, dergi, yayınevi ve dağıtım kanalları

olmak üzere toplam 131 kurum ve kuruluş kapatılmıştır.

667 sayılı KHK’nın 2. maddesinin ikinci fıkrası; “Kapatılan vakıfların her türlü taşınır ve taşınmazları ile her türlü mal varlığı, alacak ve hakları, belge ve evrakı Vakıflar Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak devredilmiş sayılır. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ve kapatılan diğer kurum ve kuruluşlara ait olan taşınırlar ile her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak Hazineye bedelsiz olarak devredilmiş sayılır, bunlara ait taşınmazlar tapuda resen Hazine adına, her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edilir. Her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazineden bir hak ve talepte bulunulamaz. Devire ilişkin işlemler ilgili tüm kurumlardan gerekli yardımı almak suretiyle ilgisine göre Maliye Bakanlığı veya Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.”

668 sayılı KHK’nın 2. maddesinin üçüncü fıkrası; “Kapatılan gazete ve dergiler, yayınevi ve dağıtım kanalları ile özel radyo ve televizyon kuruluşlarına ait olan taşınırlar ve her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak Hazineye bedelsiz olarak devredilmiş sayılır, bunlara ait taşınmazlar tapuda resen Hazine adına, her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edilir. Bunların her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazineden bir hak ve talepte bulunulmaz. Devre ilişkin işlemler ilgili tüm kurumlardan gerekli yardımı almak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilir.” hükmünü içermektedir.

KHK’nin yukarıda belirtilen hükmünde açıkça yer verildiği üzere, FETÖ bağlantılı olmaları sebebiyle kapatılan kurum ve kuruluşlardan alacakları olanların Hazine’ye başvurarak alacaklarını talep etme hakkı yok idi.

17.08.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 670 sayılı “Olağanüstü Hal Kapmasında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” nin 5. maddesinin 4. fıkrası ile ise, FETÖ bağlantılı olmaları sebebiyle kapatılan kurum ve kuruluşlardan alacakları olanlar için çok önemli bir düzenleme yapılmıştır.

Buna göre, kapatılan veya devredilen kurumlardan alacakları olanların, 17.08.2016 tarihinden itibaren 60 günlük hak düşürücü süre içerisinde ilgili kuruma alacaklarını ispat eder nitelikteki defter, kayıt ve belgelerle müracaat etmeleri gerekmektedir. KHK ile belirtilen ilgili Kurum Maliye Bakanlığı veya Vakıflar Müdürlüğü’dür. 17.08.2016 tarihinden sonra kapatılacak kurumlar için ise 60 günlük hak düşürücü süre, kapatılma tarihinden itibaren başlayacaktır. İşbu süreler içerisinde müracaatların yapılmaması halinde, OHAL kapsamında kapatılan ya da devredilen kurumlardan olan alacakların tahsilinde hak kaybına uğranılacaktır.

Borçların ödenmesinde, malvarlığının aynından doğan vergi borçlan, rehinli alacaklar, çalışanların sigorta primleri, kamu idarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç, fon kesintisi, pay gibi borçlar, enerji, iletişim ve su kullanım borçları, çeşidine bakılmaksızın beşyüz Türk Lirasını geçmeyen borçlar ve diğerleri şeklinde sıralama esas alınacaktır.

Dolayısıyla, KHK kapsamına giren alacaklarınız var ise hak düşürücü süre içerisinde ilgili kurumlara başvurmanızı önemli ve gereklidir.

Saygılarımla,

Av. Demet Cengiz Uslu