Kesinleşmiş İşe İade Davalarında İşleyecek Prosedürün Covid-19 Kapsamında Alınan Önlemler İle Birlikte Değerlendirilmesi

Kesinleşmiş İşe İade Davalarında İşleyecek Prosedürün Covid-19 Kapsamında Alınan Önlemler İle Birlikte Değerlendirilmesi

Kesinleşmiş İşe İade Davalarında İşleyecek Prosedürün Covid-19 Kapsamında Alınan Önlemler İle Birlikte Değerlendirilmesi

  • Kesinleşmiş işe iade davaları sonucunda gerçekleşen presedür kısaca; işçinin işe iade talebi ile işverene başvuru yapması, bu başvurunun akabinde bir ay içinde işveren tarafından işçinin işe iade alınması veya mahkeme tarafından hükmedilen alacak kalemlerinin ödenmesi şartı ile işe iade alınmayacağının işçiye bildirilmesidir.
  • Covid-19 salgını nedeniyle ülkemiz ve dünya genelinde birçok önlem alınmaktadır. Bu önlemlerden biri de hukuki işlemler için geçerli olan sürelerin durdurulmasıdır. Merak edilen husus, bu kararın verilmesinden önceki dönemde kesinleşen ve süreleri işlemeye başlamış işe iade davaları için sürelerin nasıl işlediğidir.
  • 25.03.2020 tarihli Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Geçici 1. Maddesi “ Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler; 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13/3/2020 (bu tarih dâhil) tarihinden, itibaren 30/4/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar durur. Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlar. Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine on beş gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere on beş gün uzamış sayılır. Salgının devam etmesi halinde Cumhurbaşkanı durma süresini altı ayı geçmemek üzere bir kez uzatabilir ve bu döneme ilişkin kapsamı daraltabilir. Bu kararlar Resmî Gazete’de yayımlanır.” olarak düzenlenmiştir.
  • Kanun maddesi incelendiğinde durdurulan sürelerin başvuru, ihtar, bildirim, hak düşürücü süreleri kapsadığı görülmektedir. Bu kapsamda işe iade başvuruları, başvurulara karşı işverenlerce yapılacak işlemler için de sürelerin durduğu sonucuna varılmaktadır.
  • Sonuç olarak; kesinleşmiş bir işe iade davası neticesinde işçinin işverene göndereceği ihtarname, işverenin bu ihtarnameye karşı bir aylık süre içinde vereceği cevabi yazı başvuru, ihtar, bildirim kapsamında sayılacağından durdurulan süreler ile birlikte bu işlemlerin de durmuş olduğu kanaatindeyiz.

Saygılarımızla

 Av. Ezgi Çağla Güngör