7226 Sayılı Kanun İle Değiştirilen Karşılıksız Çek Ve Protestolu Senetler İle Kredi Ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtlar

7226 Sayılı Kanun İle Değiştirilen Karşılıksız Çek Ve Protestolu Senetler İle Kredi Ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtlar

7226 Sayılı Kanun İle Değiştirilen Karşılıksız Çek Ve Protestolu Senetler İle Kredi Ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtlar

25.03.2020 itibariyle kabul edilen 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 48. maddesi ile 5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun ile ilgili aşağıda belirtilen önemli değişiklikler geçici madde ile eklenmiştir:

1.         Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 24/3/2020 tarihinden önce olup da; kullandığı nakdî ve gayrî nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin 5411 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31/12/2020 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmaz.

Yukarıda yer alan ve kanun maddesine eklenen anapara ve/veya taksitlerin zamanında ödenmemesi, çeklerin karşılıksız çıkması, senetlerin protesto edilmesi, kredi kartı ve kredi borçlarının zamanında ödenmemeği gibi durumlar borçlunun gerçek veya tüzel kişi olduğuna veya borcun sebebinin ticari olup olmadığına bakılmaksızın kişilerin Finansal Kredi Notunu düşüren işlemlerdendir.

Finansal Kredi Notu, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından tutulan kayıtlar üzerinden belirlenmektedir. Finansal Kredi Notu düşen kişilerin bankalar nezdinden gerçekleştireceği işlemler kısıtlanmaktadır.

Ülkemiz ve dünya genelinde yaşanan Covid-19 salgını nedeni ile gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik olarak da sıkıntı içine düşmesi ve/veya düşecek olması ne yazık ki kaçınılmaz bir gerçektir. Bu sebeple birçok kanunda değişiklik yapılarak çeşitli tedbirler alınmaktadır. Alınan tedbirler kapsamında değiştirilen kanun maddesi ile yaşanılan olağanüstü durum sebebi ile ödemelerin gecikmesi, çeklerin karşılıksız çıkması, senetlerin protesto edilmesi gibi kişilerin finansal kredi notunu düşüren tüm bu durumlar adeta askıya alınmıştır.

31.12.2020 tarihine kadar ödemesi geciken borçların tamamının ödenmesi veya bu süreç içerisinde yapılandırılması halinde bu durumlardan dolayı kişilerin finansal kredi notlarının etkilenmeyeceği hükme bağlanmıştır. Bu sebeple kişilerin finansal kredi notları bu süreç içerisinde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacaktır.

2.         Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların birinci fıkra hükmü uyarınca mevcut kredileri yeniden yapılandırılması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmaz.

Kanuna eklenen maddenin birinci fıkrasına paralel olarak finansal kredi notlarının; kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmaması ve bu sebeple yapılacak olan yapılandırmalar ve kullandırılacak krediler sebebi ile kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların hukuki ve cezai sorumluluğu doğmayacaktır.

Saygılarımızla.

Av. Ezgi Çağla Güngör